AAA
Gimnazjum Publiczne w Michorzewie

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”
- Jan Paweł II

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W GIMNAZJUM PUBLICZNYM IM. JANA PAWŁA II W MICHORZEWIE rok szkolny 2015/2016

Ewaluacja wewnętrzna

w Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Michorzewie

 

                       rok szkolny 2015/2016

 

 

  1. Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebiegu procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój.
  2. Uczniowie uczą się od siebie nawzajem.

 

 

Ewaluacja została przeprowadzona ze względu na niezadawalające wyniki ewaluacji zewnętrznej z 2015 r. dotyczącej wyżej wymienionych punktów. Głównym narzędziem ewaluacji była przeprowadzona w maju 2016 r. ankieta. Jej celem było znalezienie przyczyny, dlaczego mi.in. uczniowie nie czują się wystarczająco odpowiedzialni za własny rozwój              i dlaczego nie mają wpływu na przebieg procesu uczenia się.

 

Pierwsze pytanie ankiety dotyczyło współpracy uczniów na lekcjach. Z analizy wynika, że tylko połowa uczniów współpracuje ze sobą. Z analizy wynika również, że najlepsza współpraca między uczniami jest w klasie 1a.

Drugie pytanie dotyczyło stwierdzenia, czy uczniowie lubią się uczyć na lekcjach. Tylko 37% ankietowanych odpowiedziało pozytywnie na to pytanie. Wyniki poszczególnych klas pokazują, że klasy 1a, 1b i 2b najchętniej uczą się na lekcjach.

W trzecim pytaniu ankiety 80% uczniów potwierdziło, że są informowani przez nauczycieli,  jak będzie przebiegać lekcja i jak będą realizowane jej cele. W klasie 1a 24 osoby na 27 ankietowanych, odpowiedziały pozytywnie na to pytanie.

W pytaniu czwartym chcieliśmy się dowiedzieć, na co uczniowie mają wpływ w trakcie lekcji. 48% uczniów odpowiedziało, że mogli decydować o sposobie realizacji materiału przerabianego na lekcji. ¼ uczniów była zdania, że nie mają na lekcji wpływu na to, czego się uczą, w jaki sposób się uczą, ale również nie mają wpływu na atmosferę panującą na lekcji. 

Następne pytanie dotyczyło stwierdzenia faktu, czy nauczyciel stwarza sytuacje w trakcie lekcji, w których uczniowie mogą podejmować indywidualne decyzje dotyczące uczenia się. 48% ankietowanych jest zdania, że takie sytuacje mają miejsce,  w tym 19% stwierdza, że dotyczy to całej klasy, 12%, że większości uczniów, a 17%, że ta  sytuacja dotyczy ok. połowy uczniów w klasie.  14% uczniów jest zdania, że nie było takiej sytuacji na lekcji.

W pytaniu szóstym 70% uczniów stwierdziło, że mają możliwość podsumowania lekcji.

W kolejnym pytaniu uczniowie mieli zdecydować, czy i ile razy w roku mają wybór dotyczący tematyki lekcji, metod pracy na lekcji, sposobu oceniania i wyboru zajęć pozalekcyjnych.  98% uczniów stwierdziło, że mają możliwość wyboru tematyki lekcji przynajmniej kilka razy w roku. 79% stwierdziło, że mają również kilka razy w roku możliwość wyboru metod pracy. 61% było zdania, że nie mają wpływu na to, w jaki sposób są oceniani.

Pytanie ósme miało na celu zbadanie, czy nauczyciel umożliwia uczniom uczenie się od siebie nawzajem. 86% uczniów jest zdania, że mają taką możliwość. Nauczyciele stosują rożne metody pracy oraz stwarzają sytuacje, w których  wzajemna nauka jest możliwa.

Pytanie dziewiąte dotyczyło pracy w parach lub grupach. Tutaj tylko 23% uczniów było zdania, że praca w grupach lub parach ma miejsce na wszystkich lekcjach lub na większości lekcji. 1/3 uczniów twierdzi, że taką możliwość mają na niewielu lekcjach.

W pytaniu dziesiątym pytaliśmy o wkład uczniów w tworzeniu zadań przez nich wymyślonych. Tylko 14% uczniów jest zdania, że mają taką możliwość na wszystkich lekcjach lub na większości lekcji. 31% ankietowanych twierdzi, że nie mają takiej możliwości na żadnej lekcji.

Ostatnie pytanie w ankiecie dotyczyło pomocy uczniowskiej w nauce. Tylko 30% uczniów korzysta z pomocy kolegów w nauce do wszystkich lub do większości zajęć. 43% uczniów nie korzysta w tej pomocy wcale lub tylko do nielicznych zajęć.

Mocne strony

- sposób organizowania i przebiegu procesu uczenia się poprzez wybór tematyki  lekcji, metod pracy stosowanych na lekcji, czy też wybór zajęć pozalekcyjnych;

Słabe strony

- zbyt mały nacisk na pracę w grupach, która umożliwia uczenie się uczniów od siebie;

- zbyt mała odpowiedzialność uczniów względem innych uczniów;

- zbyt słabe zaangażowanie uczniów  z trudnościami w nauce w proces uczenia się;

- słaba mobilizacja uczniów do korzystania z pomocy koleżeńskiej w nauce.  

 

Rekomendacje:       

-     uaktywnienie pomocy koleżeńskiej,

- mobilizowanie uczniów z trudnościami w nauce do uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych oraz odkrywanie talentów,

-    stosowanie metod aktywizujących w procesie dydaktycznym, w tym praca w grupach poprzez realizacje projektów edukacyjnych promujących szkołę w środowisku lokalnym.                                                                                                     

 

 

  • opracowali: A. Czyżyk, I. Szwarc, A. Heliński