AAA
Gimnazjum Publiczne w Michorzewie

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”
- Jan Paweł II

Program wychowawczy Gimnazjum Publicznego w Michorzewie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program wychowawczy

 

Gimnazjum Publicznego

 

w Michorzewie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„W wychowaniu chodzi właśnie o to ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem-o to, ażeby bardziej był, a nie tylko miał, aby poprzez wszystko, co ma, co posiada umiał bardziej być człowiekiem, to znaczy, ażeby bardziej być, nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.”

 

 

Jan Paweł II

Przemówienie w UNESCO

2 sierpnia 1980r.

 

 

 

 

 

 

I. CEL NADRZĘDNY PROGRAMU:

 

Wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości, wolności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego i otwarcia się na wartości kultury Europy i świata.

 

 

 

 

II. NAJWAŻNIEJSZE WARTOŚCI I NORMY DO REALIZACJI W SZKOLE 

    W RAMACH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH:

 

 1. Godność.
 2. Prawda.
 3. Bezpieczeństwo.
 4. Odpowiedzialność.
 5. Tolerancja.
 6. Patriotyzm.
 7. Miłość, przyjaźń, koleżeństwo.

 

 

 

 

              

 

III.     CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:

 

 1. Aktywizacja ucznia i wspieranie jego rozwoju.
 2. Aktywna współpraca z rodzicami oraz wspieranie ich w wychowaniu w myśl zasady, że za wychowanie dzieci są odpowiedzialni przede wszystkim rodzice a nauczyciel służy pomocą.
 3. Kształtowanie prawidłowego obrazu samego siebie oraz prawidłowej oceny swoich postaw i zachowań.
 4. Uświadamianie potrzeby zdobywania wiedzy i umiejętności.
 5. Kształcenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi środkami komunikacji i informacji.
 6. Kształtowanie więzi z najbliższym środowiskiem, społecznością lokalną i ojczyzną.
 7. Tworzenie bezpiecznego środowiska szkolnego.
 8. Integrowanie zespołów klasowych poprzez samorządność uczniowską.
 9. Kształtowanie właściwych postaw wobec zdrowia fizycznego i psychicznego.
 10.  Wyrabianie nawyków współdziałania w grupie.
 11.  Przygotowanie uczniów do uczestniczenia w życiu kulturalnym.
 12.  Kształtowanie umiejętności rozpoznawania wartości moralnych.
 13.  Poszukiwanie, wdrażanie skutecznych form i metod wychowania i nauczania, służących indywidualnemu rozwojowi każdego ucznia.
 14.  Poszanowanie mienia szkoły.

 

 

 

IV.    ZADANIA SZKOŁY:

 

 • Przygotowanie młodzieży do życia w szkole i środowisku.
 • Wspieranie działań wychowawczych rodziców.
 • Poszukiwanie i wdrażanie skutecznych form i metod wychowania i nauczania służących indywidualnemu rozwojowi każdego ucznia.
 • Konstruowanie spójnego systemu wartości, ułatwiającego rozumienie współczesnego świata, odnalezienie się w nim i dostosowanie do ciągłych zmian.
 • Kształtowanie pozytywnych postaw wobec środowiska naturalnego, poczucia przynależności do wspólnoty lokalnej i narodowej.
 • Promowanie wartości głoszonych przez Przyszłego patrona szkoły Jana Pawła II, wokół których ogniskuje  się pracę wychowawczą szkoły.
 • W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki objęto budynek i teren szkolny nadzorem kamer CCTV

 

 

 

   V.   ZADANIA NAUCZYCIELI:

 

 • Poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości.
  • Kreowanie sytuacji, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swej osobowości.
  • Współdziałanie z innymi nauczycielami, rodzicami i środowiskiem.

 

VI.             WSPÓŁPRACA RODZICÓW ZE SZKOŁĄ

 

 • Rodzice doradzają, opiniują i wspierają wychowawczą działalność szkoły.
 • Uczestniczą w zebraniach oraz w prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym.
 • Udzielają pomocy w organizowaniu różnych działań podejmowanych przez szkołę.
 • Rodzice mają obowiązek stałego kontaktu z wychowawcą.
 • Rodzice dbają o odpowiedni strój i wygląd dziecka oraz jego podstawowe potrzeby: wyposażenie w podręczniki i przybory szkolne.
 • Ponoszą odpowiedzialność finansową za umyślne zniszczenia i kradzieże dokonane w szkole przez swoje dzieci.

 

 1. VII.          WZORZEC ABSOLWENTA:

 

Absolwent gimnazjum jest:

 

 1. Odpowiedzialny i obowiązkowy.
 2. Samodzielny i zaradny.
 3. Uczciwy, prawy, prawdomówny.
 4. Kulturalny, taktowny, szanujący innych.
 5. Krytyczny wobec siebie i innych.

 

 

 1. VIII.       Podstawy prawne zawierające problematykę wychowawczą:

 

 • Konstytucja RP
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
  • Karta Nauczyciela
  • Konwencja o Prawach Dziecka

 

Proces wychowawczy określają również inne dokumenty:

 

 • Statut Szkoły
 • Plan pracy wychowawcy klasowego
 • Program profilaktyczny szkoły
 • Program pracy Samorządu Uczniowskiego

 

 1. Uwagi dotyczące realizacji programu:

 

 • Istotą działań wychowawczych Szkoły jest „wspólny front” wszystkich nauczycieli, rodziców i pracowników ( łącznie z pracownikami administracji i obsługi). Wśród wszystkich pracowników występuje troska o klimat otwartości, życzliwości, dialogu i zrozumienia .
 • Zakłada się ścisłą współpracę z instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą:

 

 • Ø Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Ø Centrum Pomocy Rodzinie
 • Ø Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Ø Fundacjami wspierającymi szkołę.

 

 

Program zaopiniowany i zatwierdzony  przez  Radę Rodziców Gimnazjum Publicznego w Michorzewie dnia 25.11.2010r.