AAA
Gimnazjum Publiczne w Michorzewie

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”
- Jan Paweł II

Aneks Nr 3 do statutu Gimnazjum

UCHWAŁA NR 4/2015
Rady Pedagogicznej Gimnazjum Publicznego w Michorzewie
z dnia 15 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie szkoły
Aneks Nr 3 do statutu Gimnazjum


Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku O Systemie Oświaty
(ze zmianami) Rada Pedagogiczna Gimnazjum uchwala:
§ 1
W Statucie Gimnazjum Publicznego w Michorzewie członkowie Rady Pedagogicznej
jednogłośnie podjęli uchwałę wprowadzającą następujące zmiany:
- w Rozdziale V § 16 pkt.1 dodaje podpunkt d) o treści : „ miejscem gromadzenia i
wypożyczania, udostępniania oraz przekazywania bezpłatnych podręczników,
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych”,
- w Rozdziale V § 16 dodaje punkt 3a) o treści : „Biblioteka kształtuje u uczniów nawyk
szacunku do podręczników i odpowiedzialności za ich wspólne użytkowanie.”,
- w Rozdziale VIII § 48 pkt.1 w tabeli „ punkty dodatnie” dodaje się wiersz 16 o treści:
„Oddanie do biblioteki szkolnej podręczników w stanie umożliwiającym ponowne
użytkowanie - od 1 do 20 punktów.”
§ 2
Uchwała wchodzi w życie od 1 września 2015r.
                                     

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Pedagogicznej