AAA
Gimnazjum Publiczne w Michorzewie

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”
- Jan Paweł II

Uchwała nr 7 Rady Pedagogicznej Gimnazjum Publicznego w Michorzewie

UCHWAŁA NR 7/2014
Rady Pedagogicznej Gimnazjum Publicznego w Michorzewie
z dnia 26 sierpnia 2014 roku


w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie szkoły
Aneks Nr 2 do statutu Gimnazjum
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku O Systemie Oświaty
(Dz. U. Z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami, rozporządzenia MENiS z dnia 07.09.2004 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz. U. Nr 199,
poz. 2046 ze zmianami) oraz Rozdziału VIII „Wewnątrzszkolny System Oceniania” -
„Warunki i sposoby oceniania” Statutu Gimnazjum Publicznego
w Michorzewie Rada Pedagogiczna Gimnazjum uchwala:
§ 1
W Statucie Gimnazjum Publicznego w Michorzewie członkowie Rady Pedagogicznej
jednogłośnie podjęli uchwałę wprowadzającą następujące zmiany:
- w § 35 pkt.4 w tabeli „ocena celująca” zmiana średniej ważonej na 6 – 5,3,
- w §48 wykreślenie punktu 13 i 14 z tabeli „punkty dodatnie” oraz punktu 22 i23 z tabeli
„punkty ujemne”.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie od 1 września 2014r..
Przewodniczący Rady Pedagogicznej