AAA
Gimnazjum Publiczne w Michorzewie

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”
- Jan Paweł II

Załącznik nr 1 do Statutu Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Michorzewie.


Załącznik nr 1 do Statutu Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Michorzewie.
Zasady rekrutacji uczniów do Gimnazjum Publicznego
im. Jana Pawła II w Michorzewie
w roku szkolnym 2014/2015
zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum Publicznego
im. Jana Pawła II w Michorzewie
w dniu 27 lutego 2014 roku.

 


I. Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r., Nr 56, poz. 357
z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 r., Nr 95, poz. 425 ze
zmianami).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie warunków
i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do
innych (Dz. U. z 2009 r., Nr 31, poz. 208).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 83, poz. 562).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły
i placówki (Dz. U. z 2002r. Nr 56, poz. 506 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., Nr 61, poz. 624 ze
zmianami)
Statut Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Michorzewie.
Zarządzenie nr 110.1.7.2014 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 stycznia 2014 r.
II. Zasady postępowania
1. O przyjęcie do klasy pierwszej Gimnazjum może ubiegać się uczeń ostatniej
klasy publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej.
2. Uczniowie zamieszkujący w obwodzie szkoły nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.
3. Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły ustala sie kryteria lokalne:
a) uczęszczanie do wybieranej szkoły rodzeństwa,
b) Rodzice płacą podatki na rzecz Gminy Kuślin,
c) niepełna rodzina kandydata,
d) ocena z zachowania jest oceną minimum poprawną.
4. Zakwalifikowanie i przyjęcie do Gimnazjum kandydata spoza obwodu
następuje na podstawie sumy punktów uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego.
5. Wyniki podaje się do publicznej wiadomości w formie listy zawierającej imiona i nazwiska
kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.
6. Laureaci konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych o zasięgu
wojewódzkim i ponad wojewódzkim organizowanych przez Kuratorium Oświaty,
których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej
co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do Gimnazjum niezależnie od uzyskanej w
procesie rekrutacji liczby punktów.
7. Kandydaci do Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Michorzewie zobowiązani są do
przestrzegania Terminarza rekrutacji.
8. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów w terminie podanym w terminarzu
2
rekrutacji spowoduje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia do Szkoły.
9. Rodzice kandydatów nieprzyjętych do Gimnazjum mają prawo przystąpić do procedury
odwoławczej.
10. O przyjęciu i trybie przyjęcia do klasy pierwszej Gimnazjum ucznia
powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor Gimnazjum.
III. Wymagane dokumenty.
1. Wniosek o przyjęcie do gimnazjum
2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
3. Oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim
roku nauki w szkole podstawowej.
4. Fotografia formatu legitymacyjnego: 35x45 mm (podpisane: imię
i nazwisko, data urodzenia).
IV. Proces Rekrutacji
1. W procesie rekrutacji Kandydat może uzyskać maksymalnie 135 punktów:
a) 1,25 x wynik sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole
podstawowej - maksymalnie 50 punktów;
b) za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wg poniższej tabeli - maksymalnie 30
punktów:
c) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 5 pkt.;
d) finaliści konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium
Oświaty (polonistycznego, matematycznego, przyrodniczego) - maksymalnie 15 pkt.
e) za inne osiągnięcia oprócz sportowych wpisane na świadectwie - maksymalnie 9 pkt.
( 3 pkt za osiągnięcia na szczeblu powiatu, 6 pkt na szczeblu województwa)
f) za osiągnięcia sportowe wpisane na świadectwie - maksymalnie 6 pkt
( 3 pkt za każde osiągnięcie na szczeblu powiatu i wyższe)
2. Punktacja kryteriów lokalnych
a) uczęszczanie rodzeństwa do wybranej szkoły – 5 pkt.
b) Rodzice płacą podatki na rzecz Gminy Kuślin - 5 pkt.
c) niepełna rodzina kandydata -5 pkt.
d) ocena z zachowania jest minimum oceną poprawną – 5pkt
3. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów w II etapie
rekrutacji o przyjęciu kandydata decyduje liczba punków uzyskanych ze
sprawdzianu po szóstej klasie, a w dalszej kolejności - liczba punktów uzyskanych
ocena 6 5 4
język polski 6 pkt. 5 pkt. 4 pkt.
matematyka 6 pkt. 5 pkt. 4 pkt.
przyroda 6 pkt. 5 pkt. 4 pkt.
historia 6 pkt. 5 pkt. 4 pkt.
język obcy 6 pkt. 5 pkt. 4 pkt.
3
za oceny na świadectwie.
V. Procedura odwoławcza.
Rodzice kandydatów nieprzyjętych do Gimnazjum mogą w terminie 7 dni od dnia wywieszenia
listy przyjętych złożyć do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej wniosek z prośbą o uzasadnienie decyzji.
Komisja Rekrutacyjna rozpatrzy wniosek w ciągu 5 dni. Następnie rodzice mogą w terminie 7 dni
złożyć do dyrektora szkoły odwołanie, które dyrektor rozpatrzy w ciągu 7 dni.
Na decyzję dyrektora szkoły rodzice mogą złożyć skargę do Sądu Administracyjnego.
4