AAA
Gimnazjum Publiczne w Michorzewie

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”
- Jan Paweł II

Statut Gimnazjum im. Jana Pawła II w Michorzewie

 

                                                                                                        S T A T U T

 

 

GIMNAZJUM PUBLICZNEGO

im. Jana Pawła II

W MICHORZEWIE

 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Michorzewo 18 kwietnia 2016 roku


Podstawa prawna:

Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07.09.1991 r. z póź. zmianami.

Ustawa Karta Nauczyciela z dnia z dnia 26 stycznia 1982 r. z póź. zmianami.

 

 

 

 

 

STATUT GIMNAZJUM PUBLICZNEGO

W MICHORZEWIE

 

 

Rozdział I

 

NAZWA SZKOŁY

 

§ 1

 Nazwa szkoły zawiera określenie:

 

 1. Typ szkoły: gimnazjum dla dzieci i młodzieży.
 2. Siedziba: budynek  szkolny położony w Michorzewie użytkowany wspólnie ze Szkołą

Podstawową i Przedszkolem.

 1. Adres szkoły: Michorzewo, ul. Szkolna 2, poczta 64-316 Kuślin.
 2. Obsługa finansowo – księgowa placówki prowadzona jest w siedzibie szkoły.

 

 

§ 2

 

Uchwalona nazwa używana przez szkołę brzmi:

 

 1. „Gimnazjum Publiczne w Michorzewie”
 2. Na pieczęci używana jest nazwa: „ Gimnazjum Publiczne w Michorzewie”, na stemplu:

„Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II  w Michorzewie 64-316 Kuślin nr identyfikacyjny REGON 639605300”.

 

 

§ 3

 

 1. Imię Gimnazjum jest  związane z kierunkiem pracy wychowawczej i dydaktycznej szkoły.

 

Rozdział  II

INNE INFORMACJE O GIMNAZJUM

 

 

§ 4

 

1. Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Kuślin.

2. Cykl kształcenia trwa 3 lata.

3. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w miarę możliwości na jedną zmianę.

4. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji

            Narodowej  w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 

Rozdział  III

CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

 

§ 5

 

I. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r z późniejszymi zmianami oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 

 1. Prowadzi działalność dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą w oparciu o treści i wartości akceptowane przez uczniów, rodziców i nauczycieli gimnazjum.
 2. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,
 3. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:

a)       poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne, w zależności od potrzeb uczniów, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami),

b)       rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.

 1. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku ucznia poprzez:

a)       zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów gimnazjum,

b)       systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,

c)       realizowanie programu wychowawczego gimnazjum

 1.  Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:

a)             zorganizowanie zajęć świetlicowych,

b)             monitorowanie budynku szkolnego,

c)             system zapomóg i stypendiów w miarę otrzymywanych środków,

d)             prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

e)             prowadzenie zajęć z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

f)              prowadzenie zajęć z promujących zdrowie i jego ochronę,

g)             prowadzenie zajęć wyrównawczych,

h)             stwarzanie warunków do nauki uczniom niepełnosprawnym.

6.     Szkoła wprowadza oprogramowanie komputerowe zabezpieczające przed dostępem do Internetu treści pornograficznych, które eksponują brutalność i przemoc, zawierające zachowania naruszające normy obyczajowe, a także propagujące nienawiść i dyskryminację.

 

 

Rozdział IV

ORGANY GIMNAZJUM

 

§ 6

 

I. Organami gimnazjum są:

 

 1. Dyrektor gimnazjum.
 2. Rada Pedagogiczna.
 3. Rada Rodziców.
 4. Samorząd Uczniowski.

 

II. Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w gimnazjum:

 

Dyrektor gimnazjum:

 

 1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą gimnazjum.
 2. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad  działalnością nauczycieli i wychowawców.
 3. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej.
 4. Realizuje uchwały rady pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym; niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący.
 5. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. Przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom gimnazjum.
 7. Dysponuje środkami finansowymi.
 8. Opracowuje arkusz organizacyjny.
 9. Dba o powierzone mienie.
 10. Wydaje polecenia służbowe.
 11. Dokonuje oceny pracy nauczycieli.
 12. Nadaje stopnie awansu zawodowego zgodnie z Kartą Nauczyciela.
 13. Realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy Karta Nauczyciela.
 14. Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.
 15. Reprezentuje gimnazjum na zewnątrz..
 16. Współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.
 17. Rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami.
 18. Przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów.
 19. Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami.
 20. Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.
 21. Organizuje przebieg egzaminu gimnazjalnego.

 

Rada Pedagogiczna:

 

I. W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej ½ członków, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzeń rady. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego.

 

II. Rada Pedagogiczna  Gimnazjum w  Michorzewie jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dot. kształcenia, wychowania i opieki.

 

 1. Zatwierdza plany pracy gimnazjum.
 2. Podejmuje uchwały o klasyfikacji, promocji i ukończeniu szkoły, oraz realizuje postanowienia

rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 1. Podejmuje uchwały  w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
 2. Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 3. Może wystąpić z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora.
 4. Deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.
 5. Opiniuje tygodniowy przydział godzin.
 6. Opiniuje propozycje dyrektora gimnazjum w sprawach przydziału stałych prac i zajęć.

 

Rada Rodziców:

 

I. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin. Jest on zatwierdzany przez zebranie ogólne.

 

 

 

II. Rada Rodziców:

 1. Występuje do Rady Pedagogicznej i dyrektora gimnazjum z wnioskami i opiniami dotyczącymi  istotnych  spraw oświaty.
 2. Udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu.
 3. Działa na rzecz stałej poprawy bazy szkoły.
 4. Pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły.
 5. Współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego i profilaktycznego gimnazjum.
 6. Deleguje przedstawiciela do składu komisji konkursowej na dyrektora gimnazjum.
 7. Opiniuje zmiany w prawie szkolnym.
 8. Opiniuję szkolny zestaw podręczników.

 

 

Samorząd Uczniowski:

 

 1. Opracowuje Regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.
 2. Reprezentuje interesy uczniów.
 3. Przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi gimnazjum wnioski i opinie w zakresie praw   

uczniów, takich jak:

a)          realizacja postanowień regulaminu zasad wewnątrzszkolnego oceniania uczniów,

b)       prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

c)       prawo do organizacji życia szkolnego,

d)       prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

e)       prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

f)      prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

 

Zasady rozwiązywania konfliktów.

 

 1. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje uchwały o ile są zgodne z prawem oświatowym. Wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej, które są niezgodne z przepisami prawa, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę.
 3. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 4. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po uzyskaniu oceny końcowej/rocznej. Dyrektor szkoły wówczas ma obowiązek powołać komisję, która w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danego zajęcia edukacyjnego lub roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna i nie może być niższa od oceny ustalonej przez nauczyciela lub wychowawcę przed wpłynięciem wniosku.

 

 1. Bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami gimnazjum tj. Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem, a rodzicem. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie gimnazjum. W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz z uwzględnieniem dobra publicznego. W związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy gimnazjum i nie służy rozwojowi jego wychowanków. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie Rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W wypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, dyrektor gimnazjum przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.

 

 1. W sprawach spornych ustala się, co następuje:

a)       uczeń może zgłosić swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,

b)       przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie,

c)       sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.

 

 

 

Rozdział V

ORGANIZACJA GIMNAZJUM

 

§ 7

 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 

§ 8

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora najpóźniej do 15 maja każdego roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.
 2. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący szkołę.
 3. Arkusz organizacyjny nowelizuje się aneksem zmieniającym jego pierwotny zapis. Aneks do arkusza organizacyjnego gimnazjum zatwierdza organ prowadzący.

 

 

§ 9

 

Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział. Liczba uczniów w oddziale nie może być większa niż 34. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla gimnazjum, o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w powyższej sprawie.

 

 

§ 10

 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

 

§ 11

 

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo- lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 

 

§ 12

 

1. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.

 

 

§ 13

 

1. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze , specjalistyczne, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub między oddziałowych.

 

 

§ 14

 

1. W gimnazjum mogą odbywać praktyki pedagogiczne studenci szkół wyższych kształcących nauczycieli na podstawie pisemnego porozumienia pomiędzy poszczególnymi nauczycielami gimnazjum, a szkołą wyższą za zgodą dyrektora gimnazjum.

 

 

§15

 

 1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać w gimnazjum ze względu na organizację dojazdu do szkoły,

gimnazjum organizuje zajęcia świetlicowe, celem zapewnienia im opieki.

 1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 uczniów.
 2. Szkoła prowadzi dziennik zajęć świetlicowych, w którym odnotowuje się zajęcia prowadzone z uczniami świetlicy w danym roku szkolnym zgodnie z ramowym planem pracy nauczyciela świetlicy.

 

 

§ 16

 

 1. Gimnazjum współtworzy ze szkołą podstawową i biblioteką gminną, Bibliotekę Szkolno – Publiczną. Biblioteka jest:

a)       interdyscyplinarną pracownią szkolną (centrum dydaktycznym),

b)       ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów,

c)       ośrodkiem informacji dla uczniów i nauczycieli,

d)       miejscem gromadzenia i wypożyczania, udostępniania oraz przekazywania bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

 1. Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i korzystania z innych bibliotek.
 2. Biblioteka uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco – wychowawczej, diagnostyczno – prognostycznej, opiekuńczo – wychowawczej i kulturalno – rekreacyjnej.

3a. Biblioteka kształtuje u uczniów nawyk szacunku do podręczników i odpowiedzialności za ich            wspólne użytkowanie.

 1. Lokal biblioteki składa się z wypożyczalni, stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu oraz czytelni.

 

 

 

5. Do zadań bibliotekarza należy:

 

a)       opracowanie projektu regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni,

b)       prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,

c)       określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach,

d)       organizowanie konkursów czytelniczych,

e)       przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas,

f)        współpraca z nauczycielami gimnazjum,

g)       prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego,

h)       zakup i oprawa książek,

i)         pomoc korzystającym z zestawu komputerowego, z sieci Internet,

j)        nadzór nad korzystającymi z Internetu odnośnie treści niepożądanych.

 

 

Rozdział  VI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM

 

 

§17

 

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych ( sekretarz szkoły, główny księgowy, opiekun dzieci dowożonych ze i do szkoły, woźni, konserwator sieci informatycznej).
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa  w ust. 1, określają odrębne przepisy.
 3. Zadania i szczegółowe obowiązki pracowników gimnazjum określa regulamin pracy wymagany innymi przepisami.
 4. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor, który stanowi załącznik do umowy o pracę.
 5. Obsługę finansową szkoły zapewnia organ prowadzący.

 

 

§ 18

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
  1. Do obowiązków nauczyciela należy:

 

a)       kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,

b)       uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy,

c)       przestrzegać zapisów statutowych,

d)       zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,

e)       w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwować przestrzeganie regulaminów,

f)        w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używać tylko sprawnego sprzętu,

g)       na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów,

h)       pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem,

i)         przygotowywać się do każdych zajęć dydaktycznych i wychowawczych,

j)        dbać o poprawność językową uczniów,

k)       stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,

l)         podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne,

m)     służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,

n)       wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt,

 • o)       aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach rad pedagogicznych,

p)       stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania,

q)       wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych,

r)        realizować postanowienia zawarte w dokumencie „Szkolny Program Wychowania”,

s)        uchylony,

t)        uchylony,

u)       dokonywać codziennie i systematycznie wpisów do dziennika elektronicznego.

 

 

§ 19

 

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
 2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo zadaniowe.
 3. Do zadań zespołu m. in. należy:

a)       konsultacje w kwestii wyborów programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,

b)       opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, stymulowanie rozwoju uczniów,

c)       opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów nauczania,

d)       organizowanie wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

 

§ 20

 

 1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca

 opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania w gimnazjum.

3.    Rada Rodziców może złożyć w  uzasadnionych przypadkach wniosek do   dyrektora  szkoły o zmianę wychowawcy lub sam      nauczyciel może wnieść stosowną prośbę.

 

 

§ 21

 

 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami gimnazjum, a w szczególności:

a)       tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,

b)       przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,

c)       rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka,

d)       podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami i innymi członkami społeczności szkolnej.

 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1 winien:

a)       zdiagnozować warunki życia  i nauki swoich wychowanków,

b)       opracować wspólnie z uczniami treści zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

c)       utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,

d)       współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,

e)       współpracować z  Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną,

f)        śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,

g)       dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,

h)       udzielać porad w zakresie  możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itd.,

i)         kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,

j)        utrzymywać stały kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach postępów w nauce i zachowaniu się  ucznia,

k)        w celu rozwiązywania sytuacji problemowych uczniów, jak również w celu udzielaniu im pomocy, kontaktować się z pedagogiem szkolnym,

l)         co najmniej na jeden miesiąc przed terminem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej poinformować rodziców, o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi z nauczanych przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz naganną i nieodpowiednią oceną z zachowania, poprzez umieszczenie stosownej informacji w dzienniku elektronicznym,

m)     na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia o przewidywanych dla niego ocenach śrórocznych/rocznych lub końcowych z poszczególnych przedmiotów i zachowania, poprzez wpis do dziennika elektronicznego,

n)       uczestniczyć w zebraniach z rodzicami i wywiadówkach.

 1. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 2. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony pedagoga szkolnego oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
 3. Nauczyciel wybiera program nauczania oraz podręcznik i następnie przedstawia swoje propozycje dyrektorowi, który ustala zestaw programów nauczania i zestaw podręczników a następnie przedstawia Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia.

 

 

§ 22

 

Pedagog szkolny

 

Do szczegółowych zadań nauczyciela -pedagoga szkolnego należy:

 1.  W zakresie zadań ogólnowychowawczych:

a)  dokonanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,

b)  udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,

c)  udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywani u własnych dzieci,

d)   współudział w opracowywaniu planu pracy szkoły.

2. W zakresie profilaktyki wychowawczej:

a)   rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizowaniu procesu dydaktyczno wychowawczego,

b)  rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,

c)   udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.

3. W zakresie pomocy korekcyjno-wyrównawczej:

a)   organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych (korekcja, reedukacja, terapia),

b)    organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego,

c) prowadzić zajęcia zawodoznawcze,

4. W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno –psychologicznej:

a)   udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych i konfliktów rodzinnych,

b)    udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych  

      i środowiskowych,

c)    przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.

5. W zakresie pomocy materialnej:

a)  organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, uczniom z rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych, uczniom z rodzin mającym szczególne trudności materialne,

b)   organizowanie pomocy uczniom kalekim i przewlekle chorym itp.,

c)  dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne,

d)   wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich,

6. Organizacja pracy nauczyciela pedagoga szkolnego:

W celu realizowania zadań zawartych w punkcie 1-5 pedagog powinien:

a)   posiadać roczny plan pracy wynikający z niniejszych wytycznych uwzględniający konkretne potrzeby opiekuńczo-wychowawcze swojej szkoły i środowiska,

b)   zapewnić w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwości kontaktowania się uczniów jak i rodziców,

c)  współpracować na bieżąco z władzami szkoły, wychowawcami klas, radą rodziców, nauczycielami, pielęgniarka szkolną w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo-wychowawczych,

d)   współdziałać z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi organizacjami i instytucjami w środowisku zainteresowanymi problemami opieki i wychowania, składać okresową informacje radzie pedagogicznej na temat trudności wychowawczych występujących wśród uczniów danej szkoły,

e)   prowadzić następującą dokumentację:

–   roczny plan pracy będący częścią planu pracy gimnazjum,

–   dziennik pracy, w którym rejestruje się wykonane czynności,

–   ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, pomocy korekcyjno-wyrównawczej, kształcenia specjalnego itp.

 

Rozdział  VII

 

UCZNIOWIE GIMNAZJUM

 

 

§ 23

 

 1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w zasadzie w wieku od 13 do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia.
 2. Dyrektor gimnazjum przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla szkoły obwód. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o przystąpieniu do sprawdzianu po klasie VI szkoły podstawowej.
 3. Dyrektor Gimnazjum może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne szkoły na to pozwalają.
 4. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno-pedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.

 

 

§ 24

 

 1. Uczeń gimnazjum ma prawo do:

a)       właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i wychowania oraz opieki zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b)       informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,

c)       posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów oceniania z przedmiotów i z zachowania,

d)       tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,

e)       poszanowania swej godności,

f)        rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

g)       swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,

h)       korzystania z pomocy doraźnej,

i)         życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,

j)        nietykalności osobistej,

k)       bezpiecznych warunków pobytu w szkole,

l)         korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,

m)     korzystania z pomocy stypendialnej w miarę posiadanych środków,

n)       reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:

a)       systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych,

b)       przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz nienaruszania praw innych członków społeczności szkolnej,

c)       dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

d)       odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,

e)       wystrzegania się szkodliwych nałogów,

f)        (uchylony)

g)       dbania o honor i tradycję gimnazjum,

h)       podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora gimnazjum, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,

i)         zachowania w sprawach spornych trybu określonego w § 6.2. o ile brak możliwości polubownego rozwiązania problemu,

j)        okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy.

k)       z uwagi na estetykę, higienę i dbałość o porządek, uczniowie mają obowiązek zmieniania obuwia podczas przebywania w szkole, na obuwie z jasnymi podeszwami.

l)         (uchylony)

m)     (uchylony)

n)       (uchylony)

 • o)       uczniowi nie wolno przynosić do szkoły, zażywać i rozprowadzać środków psychotropowych, narkotyków, alkoholu i wyrobów tytoniowych oraz środków łatwopalnych i innych niebezpiecznych dla zdrowia substancji i przedmiotów,

p)       dbać o schludny wygląd, w przypadku decyzji dyrektora szkoły spowodowanej różnymi okolicznościami uczeń zakłada strój galowy,

q)       szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za utratę cennych przedmiotów w tym telefonów komórkowych i innych nośników pamięci.

 1. Uczeń Gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

a)       rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,

b)       przestrzeganie obowiązujących norm i regulaminów,

c)       wybitne osiągnięcia,

d)       dzielność i odwagę.

 1. Nagrody przyznaje dyrektor gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy lub nauczyciela danego przedmiotu, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 2. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów klas I - III gimnazjum:

a)       pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,

b)       pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,

c)       dyplom,

d)       nagroda rzeczowa.

 1. Za rażące naruszenie regulaminów szkolnych opisanych w pkt. 9 niniejszego paragrafu ustala się następujące rodzaje kar:

a)       upomnienie wychowawcy wobec klasy,

b)       upomnienie dyrektora,

c)       (uchylony)

d)       przeniesienie ucznia do równoległego oddziału  tej szkoły.

 1. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o wymierzeniu kary.
 2. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie siedmiu dni od dnia, w którym został ukarany.
 3. Uczeń gimnazjum może być skreślony z listy uczniów  jedynie z równoczesnym  przeniesieniem do innego gimnazjum po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrektora tego gimnazjum, gdy:

a)       umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,

b)       dopuszcza się kradzieży,

c)       wchodzi w kolizję z prawem,

d)       demoralizuje innych uczniów,

e)       permanentnie narusza postanowienia statutu gimnazjum.

 1. Przeniesienia ucznia, o którym mowa w ust. 9 dokonuje Wielkopolski Kurator Oświaty.
 2. Samorząd Uczniowski może na piśmie poręczyć za ucznia, który podlega karze, co skutkuje jej warunkowym zawieszeniem na okres jednego półrocza.

 

 

Rozdział  VIII

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW

 

§ 25

 

 

 1. Ocenianiu podlegają:

a)       osiągnięcia edukacyjne ucznia;

b)       zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonych w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a) poinformowanie ustne lub pisemne ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,

b) udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

c)  motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji ustnej lub pisemnej o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

e)  umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a)       formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych, rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

b)       ustalanie kryteriów oceniania  zachowania;

c)       ocenianie bieżące i ustalanie ocen śródrocznych/rocznych i końcowych klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i zachowania ,

d)       przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i weryfikujących,

e)         ustalenie rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania, według skali, o której mowa w § 34 ust. 2 oraz § 35 ust. 2.

f)          ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania i poinformowanie ucznia i jego rodziców o wyżej wymienionych ustaleniach poprzez wpis do dziennika elektronicznego,

g)         ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce, w tym także o szczególnych uzdolnieniach ucznia,

h)         przekazanie uczniowi i jego rodzicom ( prawnym opiekunom ) do wglądu w szkole prac pisemnych, które są przechowywane w dokumentacji nauczyciela uczącego danego przedmiotu.

 

 

I. PODZIAŁ ROKU SZKOLNEGO:

 

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza:

a)       (uchylony)

b)       (uchylony)

c)       I część roku szkolnego trwa od 01.09. do ostatniego piątku stycznia w danym roku szkolnym,

d)       II część roku szkolnego trwa od soboty po ostatnim piątku stycznia do 31 sierpnia danego roku szkolnego.

 

WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA

 

§ 26

 

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują pisemnie lub ustnie uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

a)    wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych, rocznych i końcowych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

b)    sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

c)        warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zawartych w § 39 niniejszego statutu.

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje pisemnie lub ustnie uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 3. Ocena z zachowania nie ma wpływu na:

a)        oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

b)        (uchylony)

c)        promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

§ 27

 

 

I. PROJEKT EDUKACYJNY

 

1.Uczniowie Gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2. Projekt, o którym mowa w § 27 ust. 1, jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla Gimnazjum lub wykraczać poza te treści.

4. Projekt, o którym mowa w § 27 ust. 1, jest realizowany przez zespół uczniów( o ilości uczniów w grupie decyduje nauczyciel prowadzący projekt edukacyjny), pod opieka nauczyciela i obejmuje następujące działania:

a) wybranie tematu projektu edukacyjnego,

b) określenie celu projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji,

c) wykonanie zaplanowanych działań,

d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego zostały określone w §27 ust. 11.

6. Kryteria oceniania zachowania ucznia Gimnazjum zawarte w § 47 uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

7.  Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców ( prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

8. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz jego temat, wpisuje się na świadectwie ukończenia Gimnazjum.

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w projekcie edukacyjnym, dyrektor Gimnazjum może zwolnić ucznia z jego realizacji.

10. W przypadku, w którym mowa w § 27 ust. 9 na świadectwie ukończenia Gimnazjum wpisuje się „zwolniony”, „ zwolniona”.

11. Szczegółowe warunki projektu edukacyjnego:

a) nauczyciele wszystkich przedmiotów i chętni uczniowie, do 10 września każdego roku szkolnego składają w sekretariacie szkoły propozycję co najmniej trzech tematów projektów edukacyjnych,

b) wychowawcy klas, w których realizuje się projekt edukacyjny, do 15 września każdego roku szkolnego otrzymują listę tematów i zapoznają z nią uczniów,

c) uczniowie do 20 września każdego roku szkolnego wybierają temat projektu i zgłaszają się do nauczyciela prowadzącego projekt edukacyjny,

d) nauczyciel prowadzący projekt szczegółowo określa plan pracy zespołu uczniów i wyznacza termin końcowy realizacji projektu edukacyjnego, nie później jednak niż na 5 dni przed roczną klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną.

 

 

§ 28

 

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 3. (uchylony)
 4. Uczeń ma prawo do jednej poprawy każdego sprawdzianu w terminie 2 tygodni od dnia oddania przez nauczyciela sprawdzianu, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia. Przy ustaleniu oceny rocznej ( śródrocznej) brane są pod uwagę obydwie uzyskane przez ucznia oceny.
 5. Nauczyciel, ocenione prace pisemne uczniów przechowuje w dokumentacji szkolnej do 31 sierpnia każdego roku szkolnego a po upływie tego terminu niszczy w niszczarce w sekretariacie szkoły.

 

 

 

 

§ 29

 

 1. Nauczyciel jest obowiązany, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 4. Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców ( prawnych opiekunów )albo pełnoletniego ucznia.
 5. Wniosek, o którym mowa w pkt.4, wraz z uzasadnieniem składa się dyrektorowi szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej i informuje o tym rodziców ( prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia.
 6. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, który określa:

a)       zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,

b)       rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w tym przypadku: ucznia niepełnosprawnego – zakres działań o charakterze rewalidacyjnym; ucznia niedostosowanego społecznie – zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym; ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym,

c)       formy i metody pracy z uczniem,

d)       formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,

e)       działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym z poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,

f)        zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia,

g)       zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia.

 1. Program, o którym mowa w pkt.6 opracowuje zespół nauczycieli, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłużej jednak niż etap edukacyjny.
 2. Zespół, o którym mowa w pkt.7, nie rzadziej niż raz w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.

 

 

§ 30

 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

 

 

§ 31

 

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z części zajęć z wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
 2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

 

 

§ 32

 

 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem w tym z zespołem Aspergera,  z nauki drugiego języka obcego.
 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

 

§ 33

 

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w § 35 ust. 4 – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się w końcu I części roku szkolnego.
 3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 35 ust. 4.
 4. Przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie określonym w §21 ust.2 pkt. m.

 

 

§ 34

 

 1. Śródroczne i roczne (końcowe) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną (końcową) ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 2. Śródroczne i roczne (końcowe) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. Roczna (końcowa) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 3. W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną (końcową) ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne, o którym mowa w odrębnych przepisach.

 

 

§ 35

 

 1. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według następującej skali:

 celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

 1. Dopuszcza się tylko w bieżącym ocenianiu stawianie przy ocenach znaków plus (+) oraz minus (-) oznaczających, plus więcej od danej oceny o 0,5 (np. 3+ to 3,5), a minus mniej od danej oceny o 0,2 (np. –5 to 4,8).
 2. Dopuszcza się stawianie znaków „ +” , „-˝, „∙, jako dodatkowy element części oceny, który następnie zostaje zamieniony na ocenę zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania.
 3. Roczne, śródroczne (końcowe) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala się w stopniach jako średnią ważoną według następującej skali w przedziałach wyliczonej średniej ważonej otrzymanych ocen cząstkowych:

 


Ocena

Ocena zapis cyfrą

Przedział średniej ważonej

Celujący

6

6 – 5,3

Bardzo dobry

5

5,49 – 4,5

Dobry

4

4,49 – 3,5

Dostateczny

3

3,49 – 2,5

Dopuszczający

2

2,49 – 1,6

niedostateczny

1

1,59 – 1

 

z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.

 1. Ustala się  następujące wagi dla poszczególnych ocen cząstkowych:

 

-         Sprawdziany, prace klasowe x 4;

-         Wypracowania x 3

-         Kartkówki x 2;

-         Pozostałe x 1.

 

 1. Ustalenie oceny śródrocznej, polega na wyliczeniu średniej ważonej z uzyskanych ocen cząstkowych  w I części roku szkolnego, uwzględniających ich wagi przedstawione w ust. 5.  i zaokrągleniu przedziałów średniej ważonej do oceny według tabeli z ust.4.
 2. Ustalenie oceny rocznej/końcowej polega na wyliczeniu średniej ważonej z uzyskanych ocen cząstkowych w II część roku szkolnego uwzględniających ich wagi przedstawione w ust. 5. i zaokrągleniu przedziałów średniej ważonej do oceny według tabeli z ust.4. jako średniej arytmetycznej ocen za I i II część roku szkolnego.
 3. uchylony
 4. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne/końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 5. Dla prac pisemnych ocenianych punktowo: prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek i testów ustala się następujące progi procentowe.

-         celujący – 100%,

-         bardzo dobry – 99 – 91 %,

-         dobry – 90 – 70 %,

-         dostateczny – 69 – 56 %,

-         dopuszczający – 55 – 40 %,

-         niedostateczny – 39 - 0 %.

 

§ 36

 

1. Śródroczna i roczna (końcowa) ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:

             1)  wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

             2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

             3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

             4)  dbałość o piękno mowy ojczystej;

             5)  dbałość o bezpieczeństwo  i zdrowie własne oraz innych osób;

             6)  godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

             7)  okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, ustala się według następującej skali:

         1) wzorowe;

         2) bardzo dobre;

         3) dobre;

         4) poprawne;

         5) nieodpowiednie;

         6) naganne,

        z zastrzeżeniem ust.3.

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

a)       oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

b)       promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 1. (uchylony)

 

 

KLASYFIKOWANIE I EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

 

§ 37

 

 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (półrocznej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
 2.  Jeżeli uczeń otrzymał niedostateczną ocenę klasyfikacyjną na śródroczną może ją poprawić w terminie do 31 marca danego roku szkolnego.
 3. uchylony
 4. uchylony
 5. uchylony
 6. Jeżeli uczeń poprawi ocenę śródroczną, to wszystkie oceny uzyskane z poprawy stanowią oceny cząstkowe w II części roku szkolnego o wadze ustalonej przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu.
 7. Ocena roczna/końcowa jest średnią wszystkich ocen cząstkowych otrzymanych przez ucznia w całym roku szkolnym z uwzględnieniem wag zawartych w pkt. 5 § 35.

 

 

§ 38

 

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń

           a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;

           b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyka, muzyka, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Uczniowi, o którym mowa w ust., 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
 3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 8.
 4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych i zajęć technicznych ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) i przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym roku szkolnym lub półroczu.
 6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

a)       dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

b)       nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 2. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - skład komisji;

b) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny;

e) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia;

f) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły nie później niż do 30 września.

16.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „ niesklasyfikowana”.

17. Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego nie może zdawać egzaminu poprawkowego

z przedmiotu, z którego jest niesklasyfikowany i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 42 pkt.1.

 

 

§ 39

 

 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 39 ust. 2.
 2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 41 ust. 1.
 3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 40 pkt 1.

 

 

§ 40

 

Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania.

 

Regulamin egzaminu weryfikującego

 

 1. Uczeń ma prawo do składania egzaminu weryfikującego celem poprawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania o ocenę wyżej. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w ciągu kolejnych dwóch dni roboczych od dnia uzyskania oceny proponowanej.
 2. Egzamin weryfikujący przeprowadza się na pisemny wniosek ucznia zgłoszony do dyrektora szkoły.
 3. Termin egzaminu weryfikującego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), nie później jednak, niż na dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.
 4. Egzamin weryfikujący przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, która:

a)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

b)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania – Rada Pedagogiczna ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt 4 lit. a, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 2. W skład komisji wchodzą w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)      nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 6 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Pytania i zagadnienia egzaminacyjne na stopień wyższy wg założonych kryteriów, przygotowuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a zatwierdza dyrektor szkoły.
 3. Komisja, o której mowa w pkt. 6, może na podstawie przeprowadzonego egzaminu:

a)      podwyższyć ocenę – w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu tj. jeżeli uczeń odpowie poprawnie na wszystkie zadania egzaminacyjne (uzyska 100% punktów za poprawne rozwiązanie zadań).

b)      pozostawić ocenę ustaloną przez nauczyciela w przypadku wyniku egzaminu pokrywającego się z ustaloną przez nauczyciela oceną lub niższą.

 1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)      skład komisji,

b)      termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 5,

c)       zadania (pytania sprawdzające),

d)      wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

 1. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej zapisany w protokolarzu Rady Pedagogicznej.
 2. Do protokółu, o którym mowa w pkt. 10 dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 4 lit. a, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 4. Ocena ustalona przez komisję/Radę Pedagogiczną jest ostateczna.

 

 

 

 

PROMOWANIE

 

§ 41

 

 1. Uczeń gimnazjum otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 42 ust. 1.
 2. Uczeń gimnazjum, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 3. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach, otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (półroczną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 42 ust. 1.
 6. (uchylony)

 

 

 

EGZAMIN POPRAWKOWY

 

§ 42

 

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, , zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Uczeń zda egzamin poprawkowy z danego przedmiotu jeżeli otrzyma co najmniej ocenę dopuszczającą łącznie z obydwu części egzaminu zgodnie z zasadami oceniania zawartymi w zasadach wewnątrzszkolnego oceniania uczniów § 35 pkt.10.
 4. Pytania i zadania (na poziomie wymaganym na oceną dopuszczającą) oraz zagadnienia na pozostałe oceny, przygotowuje nauczyciel danego przedmiotu, nie później niż w przedostatnim dniu zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym, a zatwierdza przewodniczący komisji.
 5. Pytania, zadania i zagadnienia , o których mowa w § 42 pkt.4, nauczyciel dostarcza do sekretariatu szkoły.
 6. Uczeń otrzymuje pytania, zadania i zagadnienia, o których mowa w § 42 pkt.5 za potwierdzeniem odbioru, nie później niż w ostatnim dniu zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.
 7. Termin egzaminu poprawkowego,  wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 8. Nauczyciel, który wystawił uczniowi ocenę niedostateczną roczną lub końcową, ma obowiązek przeprowadzenia z uczniem 2 godzin ( 120 minut ) konsultacji z przedmiotu w czasie ferii letnich.
 9. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 10. W skład komisji wchodzą:

       a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji;

       b)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

       c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 10 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) skład komisji;

b) termin egzaminu poprawkowego;

c) pytania egzaminacyjne;

     d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

13. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

14. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do 15 września.
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 15 i 17.
 3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 4. Przepisy ust. 1 –15 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 

UKOŃCZENIE GIMNAZJUM

 

§ 43

 

 1. Uczeń kończy gimnazjum,:

a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole, z uwzględnieniem § 41 ust. 4, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3;

b) jeżeli przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w ostatnim roku nauki.

 1. Uczeń kończy, gimnazjum, z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 lit a, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 2. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

 

§ 44

 

ZASADY OPRACOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH I KRYTERIA OCENIANIA

 

 1. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. Określają, co powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania.
 2. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw programowych
  i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych.
 3. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym z podstawy programowej:

a)           opinię poradni rodzice ( prawni opiekunowie) mogą dołączyć do dokumentów składanych przy zapisie do klasy pierwszej,

b)           jeżeli uczeń poddany jest badaniu w trakcie roku szkolnego, rodzice (prawni opiekunowie) mogą

dostarczyć opinię zaraz po jej otrzymaniu.

 1. Wymagania ogólne na poszczególne oceny.

a) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

spełnia wymagania jak w pkt. b i uzyskał średnią ważoną od 5,3 lub rozwiązuje samodzielnie zadania wieloetapowe lub problemowe, stosuje uzyskaną wiedzę w zadaniach nietypowych, lub bierze udział w konkursach szkolnych/gminnych, lub reprezentuje szkołę na konkursach powiatowych/ rejonowych/ ogólnopolskich, lub uzyskuje nagrody i wyróżnienia na tych konkursach,

b) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

spełnia wymagania jak w pkt. c, uzyskał średnią ważona od 4,5, rozwiązuje samodzielnie zadania wieloetapowe lub problemowe, stosuje uzyskaną wiedzę w zadaniach nietypowych, bierze udział w konkursach szkolnych/ gminnych,

c) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

spełnia wymagania jak w pkt. d, uzyskał średnią ważoną od 3,5, rozwiązuje samodzielnie zadania średnim poziomie trudności wskazane przez nauczyciela,

d) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

spełnia wymagania jak w pkt. e, uzyskał średnią ocen od 2,5, rozwiązuje samodzielnie zadania o podstawowym stopniu trudności wskazane przez nauczyciela,

e) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

uzyskał średnią ważoną od 1,6, nie opuszcza bez usprawiedliwienia lekcji i innych zajęć edukacyjnych wskazanych np. przez zespół do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych jeżeli rodzice wyrażą zgodę, prowadzi starannie i systematycznie w miarę swoich możliwości ( nauczyciel uwzględnia dysfunkcje i niepełnosprawności ucznia) zeszyt przedmiotowy, uzyskuje z połowy obowiązkowych prac co najmniej ocenę dopuszczającą, odrabia zadania domowe, na lekcjach korzysta z pomocy nauczyciela,

f) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie osiągnięć koniecznych, a braki uniemożliwiają przyswojenie treści programowych danego przedmiotu, nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 45

 

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW UCZNIÓW

 

 1. Formy i metody:

-         praca klasowa (obejmuje większą partię materiału i trwa, co najmniej 1 godzinę lekcyjną),

-         wypracowanie,

-         kartkówka,

-         test,

-         referat,

-         praca w grupach,

-         praca samodzielna,

-         praca pozalekcyjna np. konkursy, olimpiady, koła zainteresowań itp.,

-         odpowiedź ustna,

-         dyskusja,

-         zadanie domowe,

-         testowanie sprawności fizycznej,

-         ćwiczenia praktyczne,

-         ćwiczenia laboratoryjne,

-         pokaz,

-         prezentacje indywidualne  i grupowe,

-         prace projektowe,

-         opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych,

-         wytwory pracy własnej ucznia,

-         aktywność na zajęciach,

-         projekt edukacyjny.

 1. Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów

Sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów cechuje;

-         obiektywizm,

-         indywidualizacja,

-         konsekwencja,

-         systematyczność,

-         jawność,

a)       Każdy dział programowy kończy się testem, pracą klasową.

b)       Prace klasowe zapowiedziane, co najmniej na tydzień wcześniej.

c)       Każda praca klasowa poprzedzona lekcją powtórzeniową, z podaniem kryteriów oceny i wymagań edukacyjnych, np. zasady punktacji.

d)       Kartkówka z trzech ostatnich lekcji nie musi być zapowiedziana.

e)       Termin oddawania prac pisemnych przez nauczycieli nie dłużej niż 14 dni od dnia napisania pracy przez ucznia uwzględniając nieobecności nauczyciela.

 1. Częstotliwość sprawdzania.

a)       Jednego dnia może odbyć się jedna praca klasowa ( nauczyciel musi dokonać wpisu w dzienniku, w momencie zapowiedzi, wpisując równocześnie datę wpisu).

b)       Tygodniowo mogą odbyć się maksymalnie 3 prace klasowe.

c)       Jeżeli przedmiot realizowany jest w wymiarze 1 godziny tygodniowo, ocenę śródroczną wystawiamy co najmniej z czterech ocen cząstkowych.

d)       W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, pracy klasowej itp., termin należy ponownie uzgodnić z klasą ( przy czym nie  obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie).

 1. Zasady i formy poprawiania osiągnięć ( korygowania niepowodzeń) uczniów.

a)       Po każdej pracy klasowej, dokonuje się analizy błędów i poprawy w zależności od potrzeb zespołu klasowego.

b)       Uczniowie, u których stwierdzono braki, mogą je uzupełnić wykonując dodatkowe zadania domowe.

c)       Uczeń nieobecny usprawiedliwiony na pracy klasowej, pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela.

d)       Uczeń może poprawić niekorzystny wynik pracy klasowej w terminie dwóch tygodni od oddania pracy przez nauczyciela.

e)       Przy klasyfikacji śródrocznej i rocznej, do średniej arytmetycznej ważonej nauczyciel bierze pod uwagę obydwie oceny uzyskane przez ucznia ( z pracy klasowej i jej poprawy).

f)        Uczniowie mający kłopoty ze zrozumieniem pewnych partii materiału, mogą korzystać z indywidualnych konsultacji.

g)       Samorząd klasowy może organizować "samopomoc koleżeńską" uczniom mającym kłopoty w nauce.

 

Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów.

 

 1. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, arkusze ocen, w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym. Honoruje oceny, które uczeń otrzymał w innej placówce.
 2. Wychowawca gromadzi w teczce wychowawcy informacje o zachowaniu uczniów.
 3. Przy ocenianiu można stosować zapis informacji typu:

-          nieobecność - "nb"

-          nieprzygotowanie - "np"

-          ucieczka - "N"

-          nie ćwiczący - "nć"

 

 1. Oprócz znaku cyfrowego, umieszczamy w dzienniku informacje dodatkowe, takie jak:

-          zakres materiału,

-          forma oceniania.

 

 1. Oceny z prac klasowych i sprawdzianów, wymaganych znajomości większego zakresu wiedzy i umiejętności wpisywane są kolorem czerwonym, krótkie prace pisemne - kolorem zielonym. Inne oceny kolorem czarnym lub niebieskim.
 2. Wszystkie nagrody i wyróżnienia, kary, nagany wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
 3. W arkuszu ocen wychowawca umieszcza informację dodatkową o naganie dyrektora, promocji z wyróżnieniem.
 4. Na świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się udział ucznia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne zawarte w aktualnej decyzji kuratora dotyczącej zasad naboru do szkół ponadgimnazjalnych.

 

§ 46

 

SPOSOBY I ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW

O POSTĘPACH I OSIĄGNIĘCIACH.

 

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców ( prawnych opiekunów).
 2. Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia.
 3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne (ksero tych prac) otrzymuje uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie).
 4. Zasadę przechowywania prac określa nauczyciel danego przedmiotu w przedmiotowym systemie oceniania, z którym zapoznaje uczniów i rodziców na początku każdego roku szkolnego.
 5. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie lub pisemnie.
 6. Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów na spotkaniach minimum 3 razy w roku szkolnym.
 7. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, poszczególni nauczyciele zobowiązani są do pisemnego poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych i przewidywanej negatywnej ocenie z zachowania. Nauczyciel dokonuje wpisu oceny w dzienniku elektronicznym.
 8. Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych, rocznych lub końcowych. Nauczyciel dokonuje wpisu oceny w dzienniku elektronicznym.
 9. Rodzice uczniów szczególnie wyróżniających się w nauce i zachowaniu mogą otrzymać list pochwalny lub list gratulacyjny.

 

 

§ 47

 

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

 

 1. Ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:

a)       wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

b)       postępowanie z dobrem społeczności szkolnej,

c)       dbałość o honor i tradycje szkoły,

d)       dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

e)       godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

f)        okazywanie szacunku innym osobom,

g)       udział w projekcie edukacyjnym.

 

 1. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy na ostatniej godzinie do dyspozycji wychowawcy nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, uwzględniając punktację, opinię nauczycieli uczących oraz ucznia.

 

 1. Ocenę zachowania  śródroczną i końcoworoczną, ustala się według następującej skali:

a)       wzorowe,

b)       bardzo dobre,

c)       dobre,

d)       poprawne,

e)       nieodpowiednie,

f)        naganne.

 

 1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

a)    oceny z zajęć edukacyjnych,

b)    promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem § 36 pkt.5

 

 

§ 48

 

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

 

1. Uczeń rozpoczynający naukę na początku półrocza otrzymuje kredyt. Kredyt oznacza, że na początku półrocza ma 100 punktów dodatnich.

 

 Kryteria oceny z zachowania uczniów Gimnazjum w Michorzewie

Punkty  dodatnie

1.

Udział w konkursach przedmiotowych – etap szkolny

10 pkt.

2.

Udział w konkursach przedmiotowych z wyjątkiem zawodów sportowych za każdy etap pozaszkolny

 

 • co najmniej etap rejonowy

20 pkt.

 • za zajęcie I – V miejsca w kolejnych etapach

5 – 25 pkt.

3.

Udział w innych konkursach lub zawodach z wyjątkiem zawodów sportowych

10 pkt.

4.

Udział w  zawodach sportowych

5 pkt.

 • za zajęcie I – V miejsca w powiecie

5 – 25 pkt.

5.

Aktywność społeczna ucznia

 • w szkole

 

0 – 10 pkt.

 • w klasie

0 – 10 pkt.

6.

Pełnienie funkcji w szkole/klasie (wychowawca)

5 pkt.

7.

Kultura osobista

0 – 10 pkt.

8.

Pomoc kolegom w nauce (w formie zorganizowanej)

0 – 10 pkt.

9.

Nieuzyskanie punktów ujemnych w ciągu danego miesiąca

10 pkt.

10.

Wzorowa frekwencja w semestrze

10 pkt.

11.

Noszenie obuwia na zmianę (1 raz w miesiącu przy braku wpisu w punktach ujemnych w danym miesiącu - pozycja 17)

5 pkt.

12.

Sytuacje nieprzewidziane – dyrektor z wychowawcą.

 

13.

(uchylony)

 

14.

(uchylony)

 

15

Udział ucznia w projekcie edukacyjnym

0 – 40 pkt.

16

Oddanie do biblioteki szkolnej podręczników w stanie umożliwiającym ponowne użytkowanie.

1 – 20 pkt.

 

 

Punkty ujemne

1.

Przeszkadzanie na lekcji i zajęciach świetlicowych

1-10 pkt.

2.

Niewykonanie poleceń nauczyciela

5 – 15 pkt.

3.

Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela lub innego pracownika szkoły

5 – 15 pkt.

4.

Brak szacunku wobec pracowników poza szkołą

5 – 15 pkt.

5.

Zaczepki słowne  lub fizyczne w stosunku do koleżanek i kolegów

5 – 10 pkt.

6.

Bójki

20 pkt.

7.

Wulgarne słownictwo

5 pkt.

8.

Niszczenie cudzej własności

10 pkt.

9.

Zaśmiecanie otoczenia

5 pkt.

10.

Spóźnienie na lekcję

5 pkt.

11.

Nie wykonywanie zobowiązań

5 – 15 pkt.

12.

Ucieczka z lekcji i zajęć świetlicowych (za każdą godzinę lekcyjną)

10 pkt.

13.

Godziny nieusprawiedliwione – po 2 pkt. za 1 lekcję, w przypadku nieusprawiedliwienia dłużej niż jeden miesiąc od dnia nieobecności

po 2 pkt.

14.

Wyłudzanie pieniędzy

40 pkt.

15.

Palenie tytoniu w szkole i poza nią – powiadomienie rodziców

50 pkt.

16.

Niewłaściwe zachowanie w czasie przerwy

5 – 10 pkt.

17.

Brak obuwia na zmianę

5 pkt.

18.

Posiadanie narkotyków – poinformowanie policji i rodziców

50 pkt.

19.

Posiadanie lub picie alkoholu w szkole – powiadomienie rodziców

50 pkt.

20.

Samowolne opuszczenie budynku szkoły

10 pkt.

21.

Sytuacje nieprzewidziane – dyrektor z wychowawcą.

 

22.

(uchylony)

 

23.

(uchylony)

 

24.

Nieusprawiedliwiony brak udziału w projekcie edukacyjnym

20 pkt.

25.

Kradzież

20 pkt.

 

Ustalenie oceny z zachowania:

 

a)       Ocena wzorowa – 200 i więcej punktów.

b)       Ocena bardzo dobra 199 – 170 punktów.

c)       Ocena dobra 169 – 120 punktów.

d)       Ocena poprawna 119 – 60 punktów.

e)       Ocena nieodpowiednia 59 – 30 punktów.

f)        Ocena naganna – mniej niż 30 punktów.

 

2. Ocenę śródroczną oblicza się dodając do 100 punktów, punkty dodatnie i odejmując ujemne otrzymane przez ucznia.

3. Ocenę roczną ustala się jako średnią arytmetyczną punktów otrzymanych w I i II części roku szkolnego.

4. Ocenianie za pomocą punktów jest jawne. Uczeń i jego rodzice zostają powiadomieni o ilości uzyskiwanych punktów przez wpis do dziennika elektronicznego dokonywany co miesiąc z adnotacją „punkty dodatnie”, „punkty ujemne”.

5. (uchylony).

 

Rozdział  IX

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

 

§ 49

 

uchylony

 

 

 

 

PROCEDURY EWALUACJI ZASAD WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW

 

§ 50

 

 1. Pod koniec każdego roku szkolnego dokonywana jest ewaluacja  Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania Uczniów.
 2. Ewaluacji systemu oceniania dokonuje się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej po zakończeniu roku szkolnego.
 3. W ciągu całego roku szkolnego nauczyciele zgłaszają dyrektorowi szkoły wnioski dotyczące bieżącej ewaluacji Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania Uczniów.

 

 

Rozdział  X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 51

 

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Regulaminy określające działalność organów gimnazjum jak też wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.

 

 

§ 52

 

1. Gimnazjum ma własne imię, sztandar, logo oraz ceremoniał szkolny.

 

§ 53

 1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.

 

§ 54

 

 1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie gimnazjum jest Rada Pedagogiczna.
 2. Zmiany w statucie uchwala się w postaci numerowanych kolejno aneksów.

 

§ 55

Załącznikami do statutu są:

 

1)       Regulamin Rady Pedagogicznej.

2)       Regulamin Rady Rodziców.

3)       Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

4)       Procedury przeprowadzania Egzaminu Gimnazjalnego.

 

 

§ 56

 

 1. Traci moc treść statutu Gimnazjum Publicznego w Michorzewie zatwierdzonego Uchwałą Rady Pedagogicznej Gimnazjum Publicznego w Michorzewie Nr 7/2015 z dnia 28.08.2015r.
 2. Powyższy statut jest tekstem ujednoliconym.

 

§ 57

 

Zmiany w statucie zostały zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej

Nr 2/2016 z dnia 18.04.2016 r. z mocą od dnia uchwalenia.

 

Dyrektor szkoły: